Bột trét tường Việt Mỹ

Đang hiển thị từ 1 đến 2 của 2 (1 trang)

‘); } if (json[‘error’][‘telephone’]) { $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’telephone\’]’).after(‘

‘ + json[‘error’][‘telephone’] + ‘

‘); } } else { $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’name_project\’]’).val(”); $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’name\’]’).val(”); $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’email\’]’).val(”); $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’address\’]’).val(”); $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’telephone\’]’).val(”); $(‘#hform-dangkytuvan input[name=\’enquiry\’]’).val(”); $(‘#hform-dangkytuvan h3’).before(‘

‘ + json[‘success’] + ‘

‘); } } }); });

Add Comment